Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
İhtiyacım var :)
  • Türkiye Ofis
  • Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers B Kule Kat:34/3408 Bayraklı İzmir / Türkiye
  • USA Ofis
  • 444 Alaska Avenue Suite #BKL124 Torrance, CA 90503 USA

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Ayrıntı Proje Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Ayrıntı Proje” olarak anılacaktır) olarak, siz müşterilerimize ait kişisel verileri hassasiyetle korumakta, veri sorumlusu sıfatına haiz olarak tüm yükümlülüklerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) uyarınca hukuka uygun olarak yerine getirmekteyiz. Müşterilerimize ait kişisel verilerin, hangi kapsamda işlenebileceğini ve müşterilerimizin haklarını işbu aydınlatma metni ile açıklamaktayız.


1- Kişisel Verileriniz ve Edinme Yöntemlerimiz

Kişisel veri, belirli ya da belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Buna göre kişisel veri, adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız, e-mail adresiniz vb. tüm bilgilerinizi ifade etmektedir. Bizlerle telefonda veya yazılı olarak yahut elektronik ortamda paylaştığınız tüm bilgileriniz KVKK kapsamında işlenmektedir.


2- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Hangi Şartlarda İşlenebileceği ve Aktarımı
a- Kanun Kapsamında İşleme

Tarafınızdan iletilmiş, açıklanmış, kaydedilmiş Kişisel Verilerinizi, Kanun’un 5. maddesi uyarınca “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla işleyebilmekteyiz.


b-Verilen İzin Kapsamında İşleme

Mevzuat hükümleri uyarınca açık rızanızın olduğu hallerde, toplanan kişisel verilerinizi Kanun’un maddelerine uygun olarak; zorunlu olması halinde daha önce alınan ticari elektronik ileti izni kapsamında, reklam, pazarlama vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, Ayrıntı Proje ürün ve/veya hizmetlerinin ve/veya özelliklerin tanıtılması amacıyla işleyebiliriz.


3-Kişisel Veri Toplama Yöntemlerimiz ve Toplamamızın Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi; Çerez Politikasında belirtilen kapsamda çerezler vasıtasıyla toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz. Toplanan Kişisel Veriler; yazılım, bulut, merkezi sunucu, Web Sitesi veri tabanına kaydedilebilmektedir.


4-Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesindeki haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, başvuru formunu doldurarak, şirketimizin “Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers B Kule Kat:34/3408 Bayraklı/İzmir” adresine eya kvkk@ayrintiproje.com adresine VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ’de yer alan usullerle gönderebilir veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırabilirsiniz. Bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.


Yazılı başvurularda, Türkçe doldurduğunuz ıslak imzalı formu, şirketimizin “Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers B Kule Kat:34/3408 Bayraklı İzmir” adresine noter aracılığıyla gönderebilir veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırabilirsiniz.


Yukarıda belirtilen diğer yollarla (elektronik olarak) yapılacak başvurularda, formu Türkçe olarak doldurup, aşağıda belirtilen adreslerimize gönderebilirsiniz:


Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): ayrintiproje@hs01.kep.tr


Kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren noter onaylı vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.


Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötüniyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.


Veri sorumlusu: Ayrıntı Proje Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi


Adres: Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers B Kule Kat:34/3408 Bayraklı/İzmir


MERSİS no: 0123099808400001


Ticaret sicil no: 226311


Tel: 0850 888 6 578


Web sitesi: www.ayrintiproje.com