Hibe & Destekler

HİBE & DESTEKLER

KOSGEB PROJELERİ

KOBİ’lerin proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, proje hazırlama ve Ar-Ge yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılması amacı ile hazırlayacakları projelerine KOSGEB tarafından KOSGEB Proje Destek ve KOSGEB Kredi faiz destekleri sağlanmaktadır. Ayrıntı Proje uzman ve deneyimli kadrosu ile verdiği kapsamlı hizmetiyle KOSGEB Destekleri konusunda da yanınızda.

 

Kobi Proje Destek Programı

Programın Amacı
KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılması amacı ile hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir
KOSGEB veritabanına kayıtlı olan tüm KOBİ’ler.

Proje Destek Süresi
En fazla otuz altı aydır.

Destek Limiti / Oranı
Desteğin üst limiti toplam 150.000 (yüz elli bin) TL olup, destek oranı 1.2. bölgeler için %50 ; 3.4. bölgeler için %60’tır.

Programın Kapsamı
İşletmelerin üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları;

 • İstihdam artırıcı,
 • İhracat artırıcı,
 • Pazar payı artırıcı,
 • Verimlilik artırıcı,
 • Maliyet düşürücü,
 • Kapasite artırıcı,
 • Ürün/hizmet kalitesi yükseltici,
 • Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı,
 • Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı,
 • Kurumsallaşmaya yönelik,
 • Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik, projeleri desteklenir.


 • Desteklenen Giderler
  Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir.

   

  AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

  Programın Amacı
  Bu programın amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesidir.

  Proje Süresi
  En az 12, en fazla 24 ay (Kurul kararı ile proje süresine 12 aya kadar ek süre verilebilir)

  Destek Limiti / Oranı

  AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti(TL) DESTEK ORANI (%)
  Ar-Ge ve İnovasyon Programı    
  İşçilik desteği İşliklerden bedel alınmaz
  Kira desteği 24.000 75
  Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 75
  Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (geri ödemeli) 300.000 75
  Personel Gideri Desteği 150.000 75
  Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100
  Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75
  Eğitim Desteği 10.000
  Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
  Proje Tanıtım Desteği 5.000
  Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000
  Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000
  Endüstriyel Uygulama Programı    
  Kira Desteği 18.000 75
  Personel Gideri Desteği 150.000 75
  Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği 150.000 75
  Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 500.000 75

  Kimler Başvurabilirler
  KOSGEB veritabanına kayıtlı olan tüm KOBİ’ler.

   

  İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

  Programın Amacı
  KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları ortak sorunlarına ortak çözümler üreterek, kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi amacıyla hazırlanan projelerin desteklenmesidir.

  Kimler Başvurabilir
  KOSGEB veritabanına kayıtlı olan tüm KOBİ’ler.

  Proje Destek Süresi
  En fazla otuz altı aydır.

  Destek Limiti / Oranı
  Desteğin üst limiti geri ödemesiz 300.000 (üç yüz bin) TL, geri ödemeli ise 700.000 (yedi yüz bin ) TL olup, destek oranı 1.2. bölgeler için %50 ; 3.4. bölgeler için %60’tır. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda destek üst limiti 1.500.000TL olup, bu miktarın 300.000TL’lik kısmı geri ödemesiz, 1.200.000TL’lik kısmı ise geri ödemelidir

  Programın Kapsamı

 • Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik projeleri,
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım projeleri,
 • Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama projeleri,
 • Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar projeleri,
 • Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu,konularında sunacakları projeler,
 • Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlanan işbirliği-güçbirliği (İmalat sanayinde teknoloji yoğunluğuna göre sınıflandırılmış orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörleri) projeleri desteklenecektir.


 • Ortaklık Modeli
  Ortaklık modelinin oluşması için en az 5 işletmenin bir araya gelmesi gerekmektedir.Ortaklık modelleri aşağıda belirtilen şekillerde olabilmektedir;
 • Kurucu ortakların mevcudiyetini koruyarak, yeni bir işletme kurmaları,
 • Kurucu ortakların bir kısmı ya da tamamının kendini feshederek yeni işletmeye ortak olmaları,
 • Kurucu ortakların bir kısmının kendisini feshederek başka bir kurucu ortağın bünyesinde birleşilmesi.

 • NOT-1: Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 işletmenin bir araya gelmesi yeterli bulunmuştur.
  NOT-2: Asgari işletme sayısı sağlanmak koşulu ile diğer gerçek ve tüzel kişiler de işletici kuruluşa ortak olabilecektir. Desteklenen Giderler
  Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
 • Seyahat giderleri
 • NOT: Projeye konusu satın alınacak makine ve teçhizatın; yerli malı olması durumunda, bu destek oranlarına % 15 ilave edilecektir.

   

  Genel Destek Programı

  Programın Amacı
  KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üreterek rekabet düzeylerinin yükseltilmesi ile yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını arttırmak amacıyla KOBİ’lerin genel gider kalemlerine ilişkin taleplerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

  Kimler Başvurabilir
  KOSGEB veritabanına kayıtlı olan tüm KOBİ’ler.

  Proje Destek Süresi
  En fazla otuz altı aydır.

  Destek Limiti / Oranı

  GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%)
  1. ve 2. Bölgeler 3. ve 4. Bölgeler
  Yurt İçi Fuar Desteği 30.000 % 50 % 60
  Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000
  Tanıtım Desteği 15.000
  Eşleştirme Desteği 15.000
  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000
  Danışmanlık Desteği 15.000
  Eğitim Desteği 10.000
  Enerji Verimliliği Desteği 50.000
  Tasarım Desteği 15.000
  Tanıtım Desteği 15.000
  Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
  Belgelendirme Desteği 10.000
  Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 20.000
  Lojistik Desteği 20.000
  Gönüllü Uzmanlık Desteği 10.000
  Bağımsız Denetim Desteği 10.000

   

  TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

  Destek Süresi
  Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programı süresi 12 (on iki) ay ‘dır.

  Başvuru Şartı

 • Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler başvuru yapabilmektedir.


 • Destek Oranı
  Desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.

  Destek Limiti
  Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.
 • Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL
 • Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL
 •  

  KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

  Programın Amacı ve Gerekçesi

 • Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
 • KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.


 • Destek Unsurları
  Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

  Proje Süresi
  En az 6- En Fazla 36 Ay’dır.

  Destek Üst Limiti
  Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL
  Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL

  Proje Destek Oranı
  1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
  3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde en fazla %80

  Desteklenecek Proje Giderleri
 • Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
 • Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.
 • Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.